เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กแผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
903
เดือนที่แล้ว
4,145
ปีนี้
35,449
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
384,769
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149
1
คณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดฯ สำรวจระบบเสียงตามสายเทศบาลเมืองต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล้ก รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา นำทีมคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนซ่อม ลงพื้นที่ตรวจระบบเสียงตามสายเทศบาลเมืองต้นเปา จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านต้นเปา หมู่ 4 บ้านบวกเป็ด หมู่ 5 บ้านสันพระเจ้างาม หมู่ 8 บ้านสันป่าค่า หมู่ 9 บ้านแม่โฮมและชุมชนเอื้ออาทร เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยมีดาบตำรวจสมบูรณ์ ชัยชมพู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และนายประพาส เหล็กกล้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมสำรวจในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านสันป่าค่าและ หมู่ 9 บ้านแม่โฮม
30 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมหารือเพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 14.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายชรินทร์ แก้วนำ,นายวัศพล กาวิอิ่น รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ประชุมหารือร่วมกับนายนิคม เงินถา ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา นายบุญชม ใจคำปัน รองประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปาทั้ง 3 เขต ในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพื่อให้การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ของเทศบาลเมืองต้นเปาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาดไทย
30 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายให้นางวารุณี งามพาณีชกิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ตํ่ากว่า 7 ปีบริบูรณ์
- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
- เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองต้นเปา (กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณาสมัครเป็น อถล.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 053-338048 ต่อ 310
29 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองต้นเปา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองต้นเปา โดย ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ กับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย นายนที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเืองต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
เพื่อความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม อันจะเห็นได้จากแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนมีความเข้มแข็งซึ่งเกิดจากการที่นักศึกษาและอาจารย์นำองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม บูรณาการกับภูมิปัญญาล้านนา เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประชาชน และกาสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมในระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับ ลดความเหลื่อมล้ำในการประสานประโยชน์ร่วมกันในการให้ความร่วมมือทางด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
"บันทึกข้อตกลง" มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าของแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ท้องถิ่นและประเทศ
3.เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์จากสิ่งบ่งชี้เฉพาะในชุมชน Local Brand ให้เกิดคุณค่า
4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือแหล่งฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสาปัตยกรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป
29 พฤษภาคม 2566

การตรวจประเมิน (Environmental Health Accreditation : EHA) ระดับเกียรติบัตร (EHA 9001) ประจำปี 2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 9.30 - 12.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมหมาย อินเพลา เลขานุการฯ ร้อยตรีนิทัศน์ ทาสกลาง เลขานุการฯ นายนิคม เงินถา ประธานสภาฯ และจ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) ประจำปีงบประมาณ 2566
และในการนี้นางสาววารุณี งามพานิชกิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวนวภัสร์ ชำนาญเวช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นางภิญญาพัชญ์ มัฆวาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอเอกสารและชี้แจงการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation: EHA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเทศบาลเมืองต้นเปา ได้ส่งเอกสารและผลงาน เข้ารับการตรวจประเมินจำนวน 1 ด้าน ซึ่งผลการตรวจประเมิน EHA 9001 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ผลการประเมินอยู่ในระดับเกียรติบัตร (5 คะแนน)
25 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองต้นเปา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนในเขตเทศบาล,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา กิจกรรมกรมฝึกอาชีพ "การเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ" ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก รองปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้นายชรินทร์ แก้วนำ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมและร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา (หลังเก่า)
23 พฤษภาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 10.00 น. นายนิคม เงินถา ประธานสภาเทศบาลเมืองต้นเปา เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ จำนวน 13 ญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองต้นเปา
23 พฤษภาคม 2566

อบรมและต้อนรับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน.และ รปภ. การเลือกตั้ง ส.ส,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานเปิดการอบรมและให้การต้อนรับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน.และ รปภ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ตำบลแม่ปูคา จำนวน 11 หน่วย 121 คน ในการอบรมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
11 พฤษภาคม 2566

ได้รับแจ้งเหตุไม้ล้มจากพายฤดูร้อนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 09.25 น. เทศบาลเมือวต้นเปา ได้รับแจ้งเหตุไม้ล้มจากพายฤดูร้อนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ในพื้นที่บ้านแม่โฮม ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา จึงได้สั่งการให้งานป้องกันฯจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการตัดไม้ออกจากบริเวณดังกล่าว
 
#แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา และต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือ ขอให้ท่านแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.053-960234 ตลอด 24 ชม
11 พฤษภาคม 2566

นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบกระเบื้องให้ครัวเรือนในตำบลต้นเปา,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้มอบกระเบื้องให้ครัวเรือนในตำบลต้นเปาที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเทศบาลเมืองต้นเปาได้ทำการสำรวจความเสียหาย สรุปผลและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
*และขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองต้นเปา ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ โทร.053-960234 ,081-9605551 ตลอด 24 ชม.
10 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ ครั้งที่ 1/2566,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 13.00 น.ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองต้นเปา ครั้งที่ 1/2566 ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ตึกแถว จำนวน 10 คูหา บริเวณสี่แยกบ่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจ่าสิบตรีประสิทธิ บัวเต้า ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา /ท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง/ตัวแทนฝ่ายปกครองอำเภอสันกำแพง/เกษตรอำเภอสันกำแพง/ผู้แทนภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ เทศบาลเมืองต้นเปา
10 พฤษภาคม 2566

ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนลมกรรโชก หมู่บ้านสันป่าค่า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 10.30 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปาในเขตพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ลมกรรโชก ในพื้นที่หมู่บ้านสันป่าค่า ซึ่งมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออก และสำรวจความเสียหายของหลังคาบ้าน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
**พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา หรือ โทร.053-960234 ,081-9605551
09 พฤษภาคม 2566

งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติงานตัดไม้ที่หักโค่น ในพื้นที่หมู่บ้านบ่อสร้าง,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 14.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจและตัดไม้ที่หักโค่น ในหมู่บ้านศิริพร (ม.3 บ้านบ่อสร้าง) พร้อมกันนี้ได้สำรวจความเสียหายในด้านอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
*พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา หรือ โทร.053-960234 ,081-9605551
09 พฤษภาคม 2566

นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ลมกรรโชก พื้นที่บ้านแม่โฮม,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 11.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปาในเขตพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ลมกรรโชก ในพื้นที่หมู่บ้านแม่โฮม ซึ่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้ทำการสำรวจความเสียหายและจัดเก็บซุ้มที่หักโค่นไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนวาน พร้อมกันนี้จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
**พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา หรือ โทร.053-960234 ,081-9605551
09 พฤษภาคม 2566

ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ลมกรรโชก หมู่บ้านสันมะฮกฟ้า,เทศบาลเมืองต้นเปา,tonpao.go.th
เวลา 10.00 น. ร้อยตรีวิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ลมกรรโชก ในพื้นที่หมู่บ้านสันมะฮกฟ้า ซึ่งมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดถนนหนทาง ให้สะอาด ในส่วนของหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ได้มีการสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
**พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองต้นเปา หรือ โทร.053-960234 ,081-9605551
09 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 92  (1373 รายการ)